Welke inspectie heb ik nodig? |Wanneer NEN1010, NEN3140, SCOPE 8, 10 of 12? | Elektrotechniek

Deel dit bericht

Regelmatig krijgen wij van onze klanten de vraag: Welke inspectie heb ik nodig bij het onderhoud en beheer van mijn installatie? Welke inspectie is nodig bij de periodieke keuring van mijn gemaal? Binnenkort wordt mijn nieuwe installatie opgeleverd; welke inspectie is dan nodig? Hierbij zetten wij de meest voorkomende elektrotechnische inspecties op een rij. Lees er hier meer over!

Wat regelt de Arbeidsomstandighedenwet? | Kaderwet

In Nederland is vanuit de  Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) gesteld dat alle werknemers veilig moeten kunnen werken. Hierin staan regels voor werkgevers en werknemers m.b.t. de gezondheid, veiligheid en het welzijn. Veilig werken betekent dus ook dat op de werkplek, de installatie en het gereedschap veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten kunnen worden uitgevoerd. Bij A-Quin zeggen we niet voor niets regelmatig: We werken veilig of we werken niet!

Omdat de Arbowet een zogenaamde kaderwet is, staan er geen concrete regels in maar algemene bepalingen t.a.v. veiligheid en welzijn. Deze vindt u terug in de normen:

De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Om u als werkgever te helpen uw ‘zorgplicht’ handen en voeten te geven, staan wij u graag met diverse elektrotechnische onderzoeken terzijde.

En er zijn nogal wat elektrotechnische keuringen! Wat is nu precies het verschil? Onze opdrachtgevers vragen regelmatig ons advies: Welk onderzoek heb ik nu nodig in mijn geval? Om u te helpen bij het kiezen van de juiste keuring hebben wij een checklist ontwikkeld:

 

GAAT HET OM DE OPLEVERING VAN EEN NIEUWE INSTALLATIE OF HEEFT U INSPECTIERESULTATEN NODIG NA EEN GRONDIGE RENOVATIE VAN UW INSTALLATIE?

NEN 1010

Wanneer een elektrotechnische installatie is aangelegd, of ingrijpend is aangepast, komt de NEN 1010 norm om de hoek kijken. De NEN 1010 norm richt zich op het ontwerp en de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

De NEN 1010 keuring is een opleverinspectie. Bij oplevering van nieuwe elektrotechnische installaties of bij ingrijpende veranderingen aan dergelijke installaties voeren we de NEN 1010 opleverinspectie uit. De NEN 1010 geeft bepalingen voor het ontwerp, de installatie en de inspectie van elektrische laagspanningsinstallaties. Deze bepalingen zijn bedoeld om te voorzien in de veiligheid van personen, levende have en bezittingen door bescherming tegen gevaren en schade die kunnen ontstaan bij verwacht gebruik van elektrische installaties, en om invulling te geven aan een goede werking van deze installatie.

NEN1010 wettelijk verplicht?

Het toepassen van de NEN 1010 is niet verplicht net als dat van een NEN 3140 keuring; het toezien op de veiligheid van elektrotechnische installaties is dat echter wel. Vanuit o.a. het bouwbesluit wordt daarom de aanbeveling gedaan om de NEN 1010 norm te volgen. Hoewel een NEN 1010 inspectie geen wettelijke plicht is, is het wel een verplichting om aan te tonen dat een gelijkwaardig niveau aan veiligheid wordt bereikt. Het volgen van de NEN 1010 norm voorkomt dus discussie achteraf. Daarnaast verkleint het de kans om risico elementen over het hoofd te zien. Dit geldt ook voor de NEN3140.

Wie mogen NEN 1010 inspecties uitvoeren?

Volgens de Arbowet mag de NEN 1010 keuring alleen worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel dat over de deskundigheid beschikt om de NEN 1010 inspectie uit te voeren.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140 inspectie?

Voor elektrotechnische installaties met een laagspanning tot 1000 volt (wisselspanning) of 1500 volt (gelijkspanning) kennen we ook de NEN 3140 norm. Deze is echter gericht op het periodiek controleren van de veiligheid en de mate van bedrijfsvoering hierin. De NEN 1010 norm richt zich specifiek op oplevering en ingebruikname van installaties. De NEN 1010 norm wordt over het algemeen gezien als wat ‘strenger’ dan de NEN 3140.

HEEFT U PERIODIEKE INSPECTIERESULTATEN NODIG OM DE VEILIGHEID VAN UW INSTALLATIE INZICHTELIJK TE MAKEN?

NEN 3140

Elektrotechnische installaties zijn overal om ons heen: in fabrieken en kantoren, maar ook in tunnels, op wegen en in aquaducten. Werken met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee en deze moeten periodiek inzichtelijk worden gemaakt. Daarom is de NEN 3140 norm ontwikkeld speciaal gericht op laagspanningsinstallaties tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning.

In veel verschillende bedrijven zijn er ook tal van installaties en gereedschappen die NEN 3140 gekeurd moeten worden. Welke installaties en gereedschappen dit precies zijn, is verder uitgewerkt in relevante NEN 3140 bepalingen. Kijk dit dus goed zelf na of vraag onze adviseurs om raad:

Geldigheid van de keuring

Vaak houden wij een termijn van tenminste 3 jaar aan voordat opnieuw gekeurd moet worden. Deze ‘houdbaarheidstermijn’ omschrijven wij ook nader in onze RI&E voordat wij op locatie starten met een onderzoek. Dit kan echter per installatie verschillen en hangt onder meer af van bijlage I uit de NEN3140 (Het bepalen van de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische installaties).

Wie mogen NEN 3140 inspecties uitvoeren?

Het uitvoeren van een NEN 3140 inspectie dient te gebeuren door tenminste een vakbekwaam persoon.

Wat levert een NEN 3140 inspectie op?

Om te beginnen levert een NEN 3140 inspectie duidelijkheid op. Duidelijkheid over de onderhoudsstaat en de veiligheid van uw elektrotechnische installaties. Ook worden risico’s die bijvoorbeeld ontstaan door veroudering van de installatie inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten stellen u als installatieverantwoordelijke en/of opdrachtgever/beheerder in staat om te handelen naar de uitkomsten. En mocht er dan toch iets gebeuren? Dan kunt u in ieder geval aantonen dat u door tijdig uitgevoerde inspecties uw verantwoordelijkheid heeft genomen.

HEEFT U DE INSPECTIERESULTATEN MET CERTIFICAAT NODIG VOOR UW VERZEKERINGSPOLIS OF HUURCONTRACT?

SCOPE 8 inspectie

Een Scope 8 keuring SCIOS Scope 8 is onderdeel van de NEN 3140. Het is een door het SCIOS gecertificeerde inspectie van de elektrische installatie conform de Nederlandse norm NEN3140. De Scope 8 keuring wordt uitgevoerd om de veiligheid van een bestaande elektrische installatie te controleren en vast te leggen. Ook wordt er gecontroleerd op het veilig gebruik van deze installatie en wordt er preventief gekeken hoe letsel voorkomen kan worden bij gebruikers. De SCIOS Scope 8 Elektrakeuring geeft dus een overzicht van deze risico’s binnen uw bedrijf.

Een veilige werkplek is dus belangrijk en de SCIOS Scope 8 inspectie draagt hier zeker aan bij. Maar daarnaast spelen bij dit onderzoek ook de eisen die gesteld worden vanuit de verzekering en/of een huurcontract mee. De uniforme werkwijze van het SCOPE 8 onderzoek – welke wordt afgesloten met een certificaat en een aantekening in het SCIOS portaal – is voor deze partijen een kwaliteitskeurmerk en vaak een vereiste om een verzekering of een contract met u af te sluiten of te verlengen.

U ontvangt van ons een certificaat wanneer er geen gebreken zijn geconstateerd. Wij melden uw bedrijf dan af in het SCIOS portaal.

De opzet van het onderzoek

De opzet van dit onderzoek volgt een methodiek die gezamenlijk met verzekeraars is kortgesloten. Tijdens de elektrakeuring voert de inspecteur een aantal activiteiten uit, zoals:

  • Visuele inspecties van de elektrische installatie.
  • Metingen van de elektrische installatie.
  • Beproevingen van de elektrische installatie.
  • Thermografisch onderzoek van de elektrische installatie voor het voorkomen van brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen (meterkasten).

Wie mogen SCOPE 8 inspecties uitvoeren?

Alleen gecertificeerde bedrijven die werken volgens de uniforme inspectie- en rapportagestandaard van SCIOS Scope 8. Alle elektrotechnische inspecteurs binnen A-Quin zijn gecertificeerd volgens SCIOS scope 8 en leggen eens per 18 maanden opnieuw een praktijktoets af om vakmanschap te kunnen (blijven) garanderen.

Wat is de geldigheid van het certificaat?

Vaak houden wij een termijn van 4 à 5 jaar aan voordat opnieuw gekeurd moet worden. Deze ‘houdbaarheidstermijn’ omschrijven wij ook nader in ons Inspectieplan voordat wij op locatie starten met een onderzoek. Onze adviseur bekijkt per locatie en per klant aan de hand van bijlage I uit de NEN 3140 wat het best toepasbaar is.

HEEFT U DE INSPECTIERESULTATEN NODIG OM DE BRANDVEILIGHEID VAN UW INSTALLATIE AAN TE TONEN?

SCOPE 10 inspectie

Elektrisch materieel is de belangrijkste veroorzaker van brand. Daarom is het verstandig (en vaak zelfs verplicht) de brandveiligheid van elektrotechnische installaties te inspecteren.

Een NTA 8220 inspectie volgens SCIOS Scope 10 brengt brandrisico’s van elektrische installaties in beeld. De beoordelingsmethode bestaat uit een visuele waarneming en een aantal metingen en beproevingen. Wanneer u een NTA 8220 inspectie volgens SCIOS Scope 10 laat uitvoeren, heeft u:

  • Inzicht in brandrisico’s;
  • Een overzichtelijk inspectierapport met aandachtspunten en bevindingen;
  • Advies over hoe u de kans op brand door elektrisch materieel kunt verkleinen.

Laat u de NTA 8220 volgens SCIOS Scope 10 uitvoeren door A-Quin? Dan maakt onze gecertificeerde inspecteur samen met u een rondgang over uw bedrijf. U krijgt dan direct tips om de brandveiligheid op uw bedrijf te vergroten. Voorkomen is immers beter dan blussen!

Afbeelding: A-Quin B.V. op locatie brengen wij met dit non-destructieve onderzoek relevante gegevens m.b.t. elektra in beeld om zo de kans op brand te voorkomen.

Is de Scope 10 verplicht?

Er geldt geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een brandrisico-inspectie volgens de NTA 8220 – SCIOS Scope 10. Dat wil echter niet zeggen dat er geen enkele verplichting geldt. Voor dit onderzoek geldt hetzelfde als bij de Scope 8; naast de Arbowet en de eisen die nodig zijn voor een veilige werkplek, geldt hier ook dat de Scope 10 (NTA 8220) steeds vaker vanuit de verzekering als voorwaarde wordt gesteld voor het afsluiten van een brandverzekering. Ook kan het een voorwaarde zijn in zakelijke overeenkomsten zoals een VVE-reglement of een (ver)huurcontract. Als aanvullende voorwaarde wordt daarbij vaak gesteld dat de inspectie uitgevoerd dient te worden door een SCIOS Scope 10 gecertificeerd bedrijf.

Verplichting van Scope 10 voor Veestallen per 1 januari 2024?

Lees ons artikel: SCIOS Scope 10: wettelijk verplicht per 1 januari 2024? (a-quin.nl)

Het voornemen van het Ministerie is om per 1 januari 2024 de scope 10 (en scope 12) keuring van risicovolle veestallen elke 3 jaren en van andere stallen elke 5 jaren te verplichten. In de tussenliggende jaren wordt alleen het visuele deel van de inspectie uitgevoerd, met name om de onderhoudstoestand te beoordelen.

Wie mogen SCOPE 10 inspecties uitvoeren?

Alleen gecertificeerde bedrijven en inspecteurs.

Geldigheid van het certificaat

Vaak houden wij een termijn van 3 à 5 jaar aan voordat opnieuw gekeurd moet worden en hangt onder meer af van tabel 3I uit de NTA 8220 (Bepaling voor de termijn voor de volgende beoordeling in jaren). Deze ‘houdbaarheidstermijn’ omschrijven wij ook nader in ons Inspectieplan voordat wij op locatie starten met een onderzoek. Onze adviseur bekijkt per locatie en per klant wat hierin van toepassing.

GAAT HET OM EEN ZONNESTROOMINSTALLATIE (ZONNEPANELEN)?

SCIOS SCOPE 12

Begin 2024 kunt u bij A-Quin ook terecht voor een Scope 12 keuring. Deze is nodig voor een periodieke keuring van (brand-) veiligheid van uw nieuwe en bestaande zonnestroominstallaties. Het certificaat dat van deze keuring wordt afgegeven geeft aan dat uw installatie voldoet aan de laatste kwaliteitseisen.

Herinspecties

Mochten er installaties worden afgekeurd, dan wordt u altijd eerst in de gelegenheid gesteld om de benodigde werkzaamheden uit te voeren om de apparaten alsnog goedgekeurd te krijgen. Wij komen dan weer bij u langs op locatie en helpen u om middels een certificaat of goedgekeurd onderzoeksrapport aan de Arbowet en de eisen volgens uw huurcontract of verzekeringspolis te voldoen.

Inspecties van A-Quin zijn objectief

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We staan u graag bij met advies en inspecties om de kwaliteit en veiligheid van uw assets te waarborgen. Naast periodieke keuringen denken wij graag met u mee en leveren maatwerk. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de elektrotechnische onderzoeken?

SCIOS Scope 10: wettelijk verplicht per 1 januari 2024? (a-quin.nl)

Scope 8 inspectie sportveldverlichting | A-Quin inspecteert

NEN 1010 en NEN-EN 60204-1 inspectie de Akersluis (a-quin.nl)

A-Quin inspecteert Coolsingel Rotterdam volgens NEN 1010

NEN3140 Inspectie & Thermografie Asfaltcentrale | A-Quin Project

Wat houdt de NEN 3140 inspectie in? (a-quin.nl)

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 1 (a-quin.nl)

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 2 (a-quin.nl)

SCIOS Scope 10 inspecties in de agrarische sector | Stalbranden voorkomen (a-quin.nl)