Bedrijfsactiviteiten hebben vrijwel altijd een negatieve impact op het milieu. Bij ons is dat niet anders. We hechten er grote waarde aan om de impact zo klein mogelijk te maken. Zelf werken we dagelijks is de natuurlijke omgeving, voor ons is het dan ook niet meer dan logisch dat we ons inspannen om die natuurlijke omgeving goed te beheren en te beschermen.

De CO2-prestatieladder is daarbij een belangrijk instrument. De certificering helpt ons niet alleen om eenmalig maatregelen te nemen, maar vereist actief beleid om voortdurend te werken aan duurzaamheid. We kijken verder dan verduurzaming in onze bedrijfsvoering. Ook bij projecten waar we aan werken, neemt duurzaamheid een steeds prominentere rol in.

 

Terugdringen CO2-emissie

Het CO2-gehalte in de atmosfeer neemt toe. De klimaatverandering wordt breed gezien als een gevolg van deze toename. Voor een groot deel zijn we als mensen verantwoordelijk voor verstoring van het natuurlijk evenwicht op dit gebied. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gezien als één van de belangrijkste veroorzakers van dit probleem.

Het energiebeleid vormt daarom ook de spil in ons beleid om onze CO2-emissie te verlagen. We richten ons op het optimaliseren van onze bedrijfsmiddelen, waarmee we ons energieverbruik constant proberen te verlagen. Mits dat uiteraard binnen de financiële en redelijke mogelijkheden ligt. Door het voeren van een actief energiebeleid, met daaraan gekoppelde doelstellingen, werken we constant aan het terugdringen van onze CO2-emissie. Daarmee willen we het milieu zoveel mogelijk beschermen.

Doelstelling

Onze doelstelling is om jaarlijks het energieverbruik met minimaal 1% te verlagen ten opzichte van het vorige jaar. Uitgangspunt is daarbij dat het aantal werknemers en de aard van de projecten daarbij gelijk blijft. Het doel is om de reductie te behalen, maar ook om deze meetbaar en inzichtelijk te maken.

Energie Management Actieplan

Om de effecten van het gevoerde energiebeleid inzichtelijk en aantoonbaar te maken, kunt u hieronder de meest recente versie(s) van het Energie Management Actieplan downloaden. Daarin is ook aandacht voor eerder behaalde resultaten.

Documenten A-Quin

Documenten Projecten CO2 Gunningsvoordeel